Regulamin Klienta Indywidualnego

REGULAMIN plusAUTO dla Klienta Indywidualnego

1.  Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez SWC Sp. z o.o. usług na rzecz Użytkowników, korzystających z Internetu, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń na Platformie plusAUTO, oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Platformy plusAUTO.
 2. Platforma plusAUTO jest dostępna na stronie internetowej: www.plusauto.pl/portal oraz poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Platformy plusAUTO jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych operator telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.
2. Definicje
 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  1. SWC — SW Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Woli, 05-500 Nowa Wola, ul. Plonowa 8a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000396469, numerze identyfikacji podatkowej NIP 1231255864, REGON: 143182378, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł.
  2. Platforma plusAUTO — prowadzony przez SWC internetowy serwis ogłoszeniowy,  dostępny w domenie internetowej plusauto.pl,
  3. Ogłoszenie — sporządzone przez Klienta Indywidualnego Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu lub Części zamiennych, bądź też jego naprawy, zamieszczane na Platformie plusAUTO, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  4. Użytkownik — Klient Indywidualny, a także każda osoba korzystająca z zasobów Platformy plusAUTO,
  5. Klient Indywidualny — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem,
  6. Profil Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony na Platformie plusAUTO na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Platformy plusAUTO i gromadzący informacje na temat korzystania przez niego z Platformy plusAUTO. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Użytkownika unikalny adres e-mail (login) i hasło. Profil Użytkownika może być powiązany wyłącznie z jednym adresem e-mail.
  7. Cennik — zestawienie ustalanych przez SWC opłat za usługi świadczone w ramach Platformy plusAUTO.
  8. Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza,
  9. Regulamin — niniejszy Regulamin.
3. Ogólne warunki uczestnictwa w Platformie plusAUTO
 1. Ogłoszenie sporządzane jest przez Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.
 2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Pojazdu, lub Części Zamiennej. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik nie może dokonywać jego modyfikacji.
 3. W przypadku oferty dotyczącej Usługi Naprawy Pojazdu Użytkownik może jedynie opisać rodzaj żądanej naprawy (blacharska, lakiernicza, mechaniczna, inna), oraz zamieścić dokumentację zdjęciową. Zapytanie takie znajduje się na Platformie przez okres 48 godzin. Po jego zakończeniu, Użytkownik otrzymuje informację o najniższej złożonej ofercie, wraz z datą, kiedy naprawa może zostać rozpoczęta, czasem jaki będzie ona trwała, oraz informacją, czy otrzyma na czas naprawy pojazd zastępczy. Oferta taka jest wiążąca przez okres 5 dni od chwili zakończenia okresu zbierania ofert.
 4. Ogłoszenie sprzedaży powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych.
 5. Ogłoszenie sprzedaży widoczne jest dla osób korzystających z platformy plusAUTO przez okres 7 lub 14 dni. Po tym okresie Użytkownik może je ponownie aktywować w swoim Profilu. Liczba ponownych aktywacji nie jest limitowana.
 6. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu lub Części Zamiennej za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.
 7. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń o treści innej, niż związanej z motoryzacją.
 8. Załączane przez Użytkownika zdjęcia powinny zawierać wyłącznie przedmiot Ogłoszenia i być jego własnością. Na dodawanych przez Użytkownika zdjęciach nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów SWC oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. SWC nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 10. Użytkownik upoważnia SWC, w okresie emisji Ogłoszenia na platformie plusAUTO do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
 11. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy plusAUTO materiałów wymaga każdorazowo zgody SWC i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów SWC oraz Użytkownika.
 12. Zabronione jest ponadto jakiekolwiek zbieranie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na platformie plusAUTO, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 13. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Platformy plusAUTO, w tym charakterystycznych elementów grafiki oraz logo bez zgody SWC.
4. Korzystanie z Platformy
 1. Korzystanie z platformy plusAUTO, wymaga spełnienia łącznie podpunktów 1 i 2 oraz opcjonalnie pkt. 3 i 4:
  1. poprawnej rejestracji Profilu Użytkownika na Platformie plusAUTO,
  2. akceptacji treści Regulaminu,
  3. zamieszczeniu ogłoszenia
  4. dokonania płatności Przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399;
  5. Aktywacja Ogłoszenia następuje w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - z chwilą zaksięgowania wpłaty;
 2. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Profilu Użytkownika.
 3. Użytkownik może zarejestrować więcej niż jeden Profil Użytkownika. W takim przypadku konieczne jest jednak podanie różnych adresów e-mail dla każdego z Profili.
5. Odpowiedzialność stron
 1. SWC umożliwiając zamieszczanie Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do: ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, czasowego zawieszenia Ogłoszenia lub całkowitego usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika. SWC ma również prawo do umieszczania na przesłanych zdjęciach znaku wodnego, w celu zapobieżenia ich nieautoryzowanego użycia przez osoby trzecie.
 2. SWC nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkownika umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, czy ofertą Usługi Naprawy Pojazdu, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkownika jak i osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. SWC nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów lub Części Zamiennych, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Użytkownika, zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji, jak i za prawdziwość zamieszczonej oferty Usługi Naprawy Pojazdu, oraz jakość jej wykonania.
 3. SWC nie odpowiada ponadto za:
  1. brak zainteresowania Ogłoszeniem,
  2. nie skorzystanie z oferty Usługi Naprawy Pojazdu,
  3. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  5. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od SWC
  6. działanie siły wyższej.
 4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Platformy plusAUTO stanowią przedmiot praw wyłącznych SWC lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
6. Opłaty
 1. Usługi świadczone w ramach Platformy plusAUTO na rzecz Użytkownika podlegają następującym płatnością (kwoty netto):

  Umieszczenie pojazdu na Platformie w celu otrzymania oferty jego naprawy                        – 25 zł

  Umieszczenie pojazdu w celu sprzedaży na 7 dni                                                                  -  20 zł
  Umieszczenie pojazdu w celu sprzedaży na 14 dni                                                                -  25 zł

   
 2. Użytkownik otrzyma każdorazowo po dokonaniu opłaty abonamentu fakturę VAT.
 3. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zamieszczonych na Profilu Użytkownika. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 4. Faktury za usługi świadczone w ramach Platformy plusAUTO wystawiane będą w formie elektronicznej. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach profilu, co będzie równoznaczne z otrzymywaniem faktur papierowych.
   
7. Polityka Prywatności
 1. SWC zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności plusAUTO, której treść stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Postępowanie w przypadku reklamacji
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez SWC usług świadczonych w ramach Platformy plusAUTO,  w terminie 3 dni od dnia wystąpienia takiego przypadku.
 2. Reklamacje należy zgłaszać SWC za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@plusauto.pl lub listem poleconym na adres SWC z dopiskiem "Platforma plusAUTO".
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia lub oferty Usługi Naprawy Pojazdu, których dotyczy reklamacja, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, SWC zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w określonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, SWC zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez SWC.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia, oferty naprawy lub samego Użytkownika nie będą rozpatrywane.
9. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
 1. Świadczenie usług w ramach Platformy plusAUTO jest bezterminowe, jednakże każda ze Stron może rozwiązać umowę w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej, i wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym miało miejsce.
 2. SWC zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
10. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a SWC, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Platformy plusAUTO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Platformy plusAUTO będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SWC.

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Tel.: 795 115 112