Regulamin klienta biznesowego

REGULAMIN plusAUTO dla Klienta Biznesowego

1.  Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez SWC Sp. z o.o. usług na rzecz Użytkowników, korzystających z Internetu, będących Przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprzedażą hurtową i detaliczną Pojazdów, Części Zamiennych, oraz Usług Naprawy Pojazdów, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń na Platformie plusAUTO, oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Platformy plusAUTO.
 2. Platforma plusAUTO jest dostępna na stronie internetowej:  www.plusauto.pl/portal oraz poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Platformy plusAUTO jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
2. Definicje
 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  1. SWC — SW Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Woli, 05-500 Nowa Wola, ul. Plonowa 8a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000396469, numerze identyfikacji podatkowej NIP 1231255864, REGON: 143182378, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł.
  2. Platforma plusAUTO — prowadzony przez SWC internetowy serwis ogłoszeniowy,  dostępny w domenie internetowej plusauto.pl,
  3. Ogłoszenie — sporządzone przez Przedsiębiorcę Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu lub Części zamiennych, zamieszczane na Platformie plusAUTO, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  4. Użytkownik — Przedsiębiorca, a także każda osoba korzystająca z zasobów Platformy plusAUTO, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży Pojazdów, Części Zamiennych, lub Usług Naprawy Pojazdu, który zawarł z SWC umowę odnośnie zamieszczania jego ofert dotyczących Usług Naprawy Pojazdu lub Ogłoszeń dotyczących sprzedaży Pojazdu lub Części Zamiennych na Platformie plusAUTO.
  5. Usługa Naprawy Pojazdu – oferowana przez Użytkownika usługa naprawy pojazdu, w odniesieniu do pojazdów uwidocznionych na Platformie plusAUTO.
  6. Profil Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony na Platformie plusAUTO na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Platformy plusAUTO i gromadzący informacje na temat korzystania przez niego z Platformy plusAUTO. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Użytkownika unikalny adres e-mail (login) i hasło. Profil Użytkownika może być powiązany wyłącznie z jednym adresem e-mail.
  7. Abonament — okresowa opłata dokonywana przez Użytkownika na rzecz SWC z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Platformy plusAUTO, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych w Cenniku.
  8. Cennik — zestawienie ustalanych przez SWC opłat za usługi świadczone w ramach Platformy plusAUTO.
  9. Pojazd — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza,
  10. Część Zamienna - część samochodowa, motocyklowa lub inna.
  11. Regulamin — niniejszy Regulamin.
3. Ogólne warunki korzystania z Platformy plusAUTO
 1. Ogłoszenie sporządzane jest przez Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.
 2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży jednego lub więcej Pojazdu, lub Części Zamiennej. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik nie może dokonywać jego modyfikacji.
 3. W przypadku oferty dotyczącej Usługi Naprawy Pojazdu Użytkownik może jedynie zaproponować swoją cenę brutto, określić datę, kiedy może rozpocząć naprawę, określić jaki czas będzie ona trwała, oraz podać informację, czy oferuje na czas naprawy pojazd zastępczy. Oferta taka jest wiążąca przez okres 5 dni od chwili zakończenia okresu zbierania ofert.
 4. Ogłoszenie sprzedaży powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych. W przypadku sprzedaży większej liczby pojazdów lub części zamiennych określić należy cenę jednostkową netto/brutto, oraz liczbę oferowanych pojazdów, wraz z ewentualnymi rabatami od ceny zbiorczej.
 5. Ogłoszenie sprzedaży widoczne jest dla osób korzystających z platformy plusAUTO przez okres 14 dni. Po tym okresie Użytkownik może je ponownie aktywować w ramach posiadanego abonamentu. Liczba ponownych aktywacji nie jest limitowana, zmniejsza jednak możliwą liczbę Ogłoszeń zgodnie z wykupionym abonamentem.
 6. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu lub Części Zamiennej za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę.
 7. Załączane przez Użytkownika zdjęcia powinny zawierać wyłącznie przedmiot Ogłoszenia i być jego własnością. Na dodawanych przez Użytkownika zdjęciach nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne lub inne oznaczenia.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów SWC oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. SWC nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 9. Użytkownik upoważnia SWC, w okresie emisji Ogłoszenia na platformie plusAUTO do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
 10. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy plusAUTO materiałów wymaga każdorazowo zgody SWC i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów SWC oraz Użytkownika.
 11. Zabronione jest ponadto jakiekolwiek zbieranie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na platformie plusAUTO, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 12. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Platformy plusAUTO, w tym charakterystycznych elementów grafiki oraz logo bez zgody SWC.
4. Zawarcie umowy
 1. Zawarcie umowy przez Użytkownika na korzystanie z platformy plusAUTO, wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. poprawnej rejestracji Profilu Użytkownika na Platformie plusAUTO,
  2. akceptacji treści Regulaminu,
  3. wyboru i akceptacji wybranych abonamentów,
  4. pozytywnej weryfikacji przekazanych danych przez SWC
 2. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Profilu Użytkownika.
 3. Użytkownik może zarejestrować więcej niż jeden Profil Użytkownika. W takim przypadku konieczne jest jednak podanie różnych adresów e-mail dla każdego z Profili.
5. Odpowiedzialność stron
 1. SWC umożliwiając zamieszczanie Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do: ich modyfikacji w niezbędnym zakresie, czasowego zawieszenia Ogłoszenia lub całkowitego usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
 2. SWC nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkownika umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, czy ofertą Usługi Naprawy Pojazdu, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkownika jak i osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. SWC nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Pojazdów lub Części Zamiennych, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Użytkownika, zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji, jak i za prawdziwość zamieszczonej oferty Usługi Naprawy Pojazdu, oraz jakość jej wykonania.
 3. SWC nie odpowiada ponadto za:
  1. brak zainteresowania Ogłoszeniem,
  2. nie skorzystanie z oferty Usługi Naprawy Pojazdu,
  3. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  5. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od SWC
  6. działanie siły wyższej.
 4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Platformy plusAUTO stanowią przedmiot praw wyłącznych SWC lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
6. Opłaty
 1. Usługi świadczone w ramach Platformy plusAUTO na rzecz Użytkownika są objęte Abonamentami zgodnie z poniższym Cennikiem:

  Cennik usług Platformy plusAUTO:

  A. Abonamenty:


  Abonament 1 - naprawa                                                                            250 zł netto miesięcznie
  Abonament 2 – sprzedaż do 10 pojazdów                                              290 zł netto za pakiet
  Abonament 3 – sprzedaż od 11 do 30 pojazdów                                   550 zł netto za pakiet
  Abonament 4 – sprzedaż od 31 do 100 pojazdów                             1.550 zł netto za pakiet
  Abonament 5 – sprzedaż do 300 pojazdów                                        2.850 zł netto za pakiet
          B. Dodatkowo, za umieszczenie na platformie

             - wpisu zwykłego promującego firmę Użytkownik ponosi opłatę w wysokości 99 zł brutto za rok,
             - a w przypadku wpisu PREMIUM 199 zł brutto za rok.

 
 1. Wysokości opłat reklamowych ustalane są indywidualnie, zależnie od formy reklamy, czasu jej publikacji, oraz innych istotnych elementów.
 2. Wysokość łączna Abonamentu zależna jest od sumy abonamentów określających poszczególne usługi oferowane na Platformie plusAUTO i wybranych przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może zakupić w ciągu jednego okresu rozliczeniowego dowolną liczbę abonamentów.
 4. Abonamenty, podobnie jak opłaty za wpis zwykły i wpis PREMIUM są płatne za kolejne okresy rozliczeniowe przy pomocy systemu PayU, dostępnego na platformie. Użytkownik otrzyma każdorazowo po dokonaniu opłaty abonamentu lub wpisu fakturę VAT.
 5. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zamieszczonych na Profilu Użytkownika. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 6. Faktury za usługi świadczone w ramach Platformy plusAUTO wystawiane będą w formie elektronicznej. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach profilu, co będzie równoznaczne z otrzymywaniem faktur papierowych.
   
7. Polityka Prywatności
 1. SWC zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności plusAUTO, której treść stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Postępowanie w przypadku reklamacji
 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez SWC usług świadczonych w ramach Platformy plusAUTO,  w terminie 3 dni od dnia wystąpienia takiego przypadku.
 2. Reklamacje należy zgłaszać SWC za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@plusauto.pl lub listem poleconym na adres SWC z dopiskiem "Platforma plusAUTO".
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia lub oferty Usługi Naprawy Pojazdu, których dotyczy reklamacja, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, SWC zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w określonym terminie.
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, SWC zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez SWC.
 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia, oferty naprawy lub samego Użytkownika nie będą rozpatrywane.
9. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie
 1. Świadczenie usług w ramach Platformy plusAUTO jest bezterminowe, jednakże każda ze Stron może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w jakim wypowiedzenie miało miejsce. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.
 2. SWC zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.
10. Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a SWC, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Platformy plusAUTO na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Platformy plusAUTO będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SWC.

Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

Tel.: 795 115 112